กองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง

ติดต่อ Project Manager เอกสาร/คู่มือลงทะเบียน/การประชุมเชิงปฏิบัติการ
   
 
   
ชื่อ - สกุล :
นพ.จักรกริช โง้วศิริ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ

รับผิดชอบงาน :

โทรศัพท์ : 02 1415040
มือถือ : 08 48748867
E-mail :
jr_ngowsiri@yahoo.co.th   
         ลักษณ์

   
ชื่อ - สกุล :
นางสิริกร ขุนศร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน

รับผิดชอบงาน :
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

โทรศัพท์ : 02 1414211
มือถือ : 08 54859414
E-mail :
sirikorn.k@nhso.go.th ทิพย์
   
ชื่อ - สกุล :
นางหทัยทิพย์ เพ็งจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน

รับผิดชอบงาน :
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

โทรศัพท์ : 02 1414144
มือถือ : 08 47001659
E-mail :
hataitip.p@nhso.go.th นุช
   
ชื่อ - สกุล :
นส.น้องนุช บ่อคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน

รับผิดชอบงาน :
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

โทรศัพท์ : 02 1414211
มือถือ : 08 58355787
E-mail :
nongnuch.b@nhso.go.th         ขม
   
ชื่อ - สกุล :
นส.ขวัญใจ จิรัฐจินดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส

รับผิดชอบงาน :
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

โทรศัพท์ : 02 1414211
มือถือ : 08 14429794
08 65559794
E-mail :
khwanjai.j@nhso.go.th วัช
   
ชื่อ - สกุล :
นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน

รับผิดชอบงาน :
พัฒนาระบบงานคุณภาพ

โทรศัพท์ : 02 1414145
มือถือ : 08 54875032
E-mail :
thawat.l.@nhso.go.th วุฒิ
   
ชื่อ - สกุล :
นายหทัยวุฒิ ลำเทียน
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน

รับผิดชอบงาน :
ฮีโมฟีเลีย

โทรศัพท์ : 02 1414145
มือถือ : 08 43878049
E-mail :
hathaiwut.l@nhso.go.th         
เอ๋

   
ชื่อ - สกุล :
นายทองนาค เอียกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน

รับผิดชอบงาน :
ตาต้อกระจก,ปากแหว่ง เพดานโหว่

โทรศัพท์ : 02 1414148
มือถือ : 08 61003235
E-mail :
tongnak.e@nhso.go.th อ้อ
   
ชื่อ - สกุล :
นางกริษฐา เกิดอุดม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส

รับผิดชอบงาน :
Support Project

โทรศัพท์ : 02 1414269
มือถือ : 08 92027133
E-mail :
karistha.k@nhso.go.th สิทธิ
   
ชื่อ - สกุล :
นายมนตรี สุระศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

รับผิดชอบงาน :
Support Project

โทรศัพท์ : 02 1414151
มือถือ : 08 68880735
E-mail :
montree.s@nhso.go.th         
 
กลับ ขึ้นบน