ปัญหาจากการใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

รายชื่อศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ปี 2553
(จำนวน 104 ศูนย์ประสานงานฯ รอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด )
เขต 1 เชียงใหม่ (จำนวน 8 จังหวัด 18 ศูนย์ประสานงานฯ) เขต 2 พิษณุโลก (จำนวน 5 จังหวัด 5 ศูนย์ประสานงานฯ)
เขต 3 นครสวรรค์ (จำนวน 5 จังหวัด 5 ศูนย์ประสานงานฯ) เขต 4 สระบุรี (จำนวน 8 จังหวัด 8 ศูนย์ประสานงานฯ)
เขต 5 ราชบุรี (จำนวน 8 จังหวัด 8 ศูนย์ประสานงานฯ) เขต 6 ระยอง (จำนวน 8 จังหวัด 8 ศูนย์ประสานงานฯ)
เขต 7 ขอนแก่น (จำนวน 4 จังหวัด 4 ศูนย์ประสานงานฯ) เขต 8 อุดรธานี (จำนวน 6 จังหวัด 6 ศูนย์ประสานงานฯ)
เขต 9 นครราชสีมา (จำนวน 4 จังหวัด 4 ศูนย์ประสานงานฯ) เขต 10 อุบลราชธานี (จำนวน 5 จังหวัด 5 ศูนย์ประสานงานฯ)
เขต 11 สุราษฎร์ธานี (จำนวน 7 จังหวัด 7 ศูนย์ประสานงานฯ) เขต 12 สงขลา (จำนวน 7 จังหวัด 7 ศูนย์ประสานงานฯ)
เขต 13 กรุงเทพ ( 6 โซน 4 ประเด็น จำนวน 19 ศูนย์ประสานงานฯ) เครือข่ายเชิงประเด็น 4 เครือข่าย 4 ศูนย์ประสานงานฯ
กลไกประสานงานระดับภาค 10 ภาค  
 
  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กลุ่มแม่ญิงฮักถิ่น อ.สันทราย
   ผู้ประสานงาน : นางผ่องพรรณ แสงคำ
   ที่อยู่ : 26 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
   โทรศัพท์ : 081-472-1209
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.เชียงใหม่
   ผู้ประสานงาน : นส.นวพร คมชัย
   ที่อยู่ : 159/39-40 ม.10 หมู่บ้านอนุสารวิลล่า ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
   โทรศัพท์ : 083-208-5829 แฟกซ์ : 053-201-385
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ชนพื้นเมืองและชาติพันธุ์-คชส.
   ผู้ประสานงาน : คุณอาภา หน่อตา
   ที่อยู่ : 299 /44 ถ.เทศบาล 18 หมู่บ้านเพชรยนต์ ต.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 089-433-8840
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่
   ผู้ประสานงาน : นางสุทธณี พานทอง
   ที่อยู่ : 186 เทศบาล 22/4 ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
   โทรศัพท์ : 084-151-1971, 053-451-830
  5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน
   ผู้ประสานงาน : นายโสรัจจ์ ปวงคำดง, นายภูชิต ธรรมขันธ์
   ที่อยู่ : 341/1 หมู่2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
   โทรศัพท์ : 081-033-0718, 089-835-2080, 053-683-134
  6. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.พะเยา
   ผู้ประสานงาน : นส.ชนากานต์ วงค์วารินทร์
   ที่อยู่ : 312/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา56000
   โทรศัพท์ : 054-480-905, 054-480-923, 081-645-1255
  7. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.พะเยา
   ผู้ประสานงาน : นางสุพรรณี เวียงคำ, นางเพ็ญศรี ชื่นวงค์
   ที่อยู่ : 197 หมู่ 6 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
   โทรศัพท์ : 081-020-5292, 086-197-0311
  8. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จ.พะเยา
   ผู้ประสานงาน : คุณสุธีทัศน์ จินาวงศ์
   ที่อยู่ :
   310 ถ.แม่ต๋ำสายใน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา56000
   โทรศัพท์ :
   089-997-2677, 054-412-462
  9. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เชียงราย
   ผู้ประสานงาน : นายธนชัย ฟูเฟื่อง, นส.อัญชลี อินต๊ะวงค์
   ที่อยู่ : 331/3 หมู่ที่19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
   โทรศัพท์ : 053-714-658, 089-953-2782, 084-046-6548
  10. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.เชียงราย
   ผู้ประสานงาน : นายยุคนธร พรหมเดช
   ที่อยู่ : 220 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57260
   โทรศัพท์ : 085-107-0073
  11. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ลำปาง
   ผู้ประสานงาน : นางมยุเรศ แลวงศ์นิล
   ที่อยู่ : 25 ถ.ศิริวิสาล ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
   โทรศัพท์ :
   081-987-1627 แฟกซ์ : 054-352-393
  12. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จ.ลำปาง
   ผู้ประสานงาน : นางชนิกานต์ ชมพูบุตร
   ที่อยู่ : 129 โรงพยาบาลแวนแซนวูร์ ถนนเจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
   โทรศัพท์ : 054-222-539,083-152-9359
  13. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จ.ลำพูน
   ผู้ประสานงาน : นายธนัช ขัติมงคล, นายจำรัส ดวงเกิด
   ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
   โทรศัพท์ : 085-034-7347,089-419-2088
  14. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนใน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จ.น่าน
   ผู้ประสานงาน : นายผล สารทอง,นางพรรณี กิติวงค์
   ที่อยู่ : 96/37 ซอยอรัญญาวาส ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
   โทรศัพท์ : 084-372-1150,089-265-7681
  15. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอก จ.น่าน
   ผู้ประสานงาน : นางเครือวัล หาญยุทธ, นายถนอม ทีฆาวงค์
   ที่อยู่ : ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน 151 หมู่ 1 ต.ศิลาแลง อ. ปัว จ. น่าน
   โทรศัพท์ : 087-188-4150, 054-792-178
  16. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.แพร่
   ผู้ประสานงาน : นาง ภิรมณ์พร กวาวสาม
   ที่อยู่ : 217/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่  54000
   โทรศัพท์ : 054-531-680, 081-758-9316
  17. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายผู้พิการ จ.เชียงใหม่ ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่
   ผู้ประสานงาน : นายยุทธพล ดำรงชื่นสกุล
   ที่อยู่ : 35/12 ซอยซาฮะเฮง ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   โทรศัพท์ : 081-796-8056 แฟกซ์ : 053-241-017
  18. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน
   ผู้ประสานงาน : นายประมวล โกวิทชัยวิวัฒน์
   ที่อยู่ : 35 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
   โทรศัพท์ : 053-244-232 แฟกซ์ : 053-244-232

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.อุตรดิตถ์
   ผู้ประสานงาน : นายธัญญากร เกิดก่อวงศ์, น.ส.เสาวนีย์ มากล้น
   ที่อยู่ :
   117 ม.8 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
   โทรศัพท์ :
   084-807-7326, 085-605-8495
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เพชรบูรณ์
   ผู้ประสานงาน : นายฉัตรชัย บำรุงคีรี, น.ส.ดวงใจ โรจน์เจริญชัย
   ที่อยู่ :
   ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศบท.พช.) 69/43 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ถนนกลางเมืองพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
   โทรศัพท์ :
   084-817-5960, 089-566-7704, 056-720-521
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.พิษณุโลก
   ผู้ประสานงาน : นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง, นางอรวรรณ เชียงทอง
   ที่อยู่ :
   ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรประชาชน ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ :
   087-197-8829, 083-163-5882 แฟกซ์ : 055-251-537
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สุโขทัย
   ผู้ประสานงาน : นางผ่องนภา เนียมน่วม
   ที่อยู่ :
   15/9 ม.1 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
   โทรศัพท์ :
   089 –703-0411, 055-610-238, 055-610-178
  5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ตาก
   ผู้ประสานงาน : นางเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์ นางศิวะพร คงทรัพย์
   ที่อยู่ :
   สำนักงานประชาคมตาก 855 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
   โทรศัพท์ :
   081-267-3340, 081-045-5735 แฟกซ์ : 055-564-033

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.พิจิตร
   ผู้ประสานงาน : นายรุ่งเรือง กัลย์วงศ์
   ที่อยู่ :
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (หลังเก่า) ชั้น 2 อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
   โทรศัพท์ :
   081-532-0958
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.อุทัยธานี
   ผู้ประสานงาน : นางธันยพัต ดีวัน
   ที่อยู่ :
   277/1 หมู่ 4 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
   โทรศัพท์ :
   081-286-4511
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.นครสวรรค์
   ผู้ประสานงาน : นายเหรียญ บุญสำลี
   ที่อยู่ :
   29 /2 หมู่ 3 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
   โทรศัพท์ :
   084-573-3259, 086-207-9839
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.กำแพงเพชร
   ผู้ประสานงาน : นายสุชาติ ภู่ศรีทอง
   ที่อยู่ :
   64/1 หมู่ 12 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
   โทรศัพท์ :
   081-973-4020
  5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ชัยนาท
   ผู้ประสานงาน : นายดำรงค์ ดำรงพันธ์
   ที่อยู่ :
   72/2 หมู่2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
   โทรศัพท์ :
   086-202-4300

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ลพบุรี
   ผู้ประสานงาน : นางเตือนใจ สมานมิตร
   ที่อยู่ :
   2 หมู่ 7 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
   โทรศัพท์ :
   089-537-8737 แฟกซ์ : 036-441-065
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สิงห์บุรี
   ผู้ประสานงาน : นายบุญธรรม กันเกตุ
   ที่อยู่ :
   13 หมู่ 1 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
   โทรศัพท์ :
   081-373-9948, 036-520-648 แฟกซ์ : 036-520-830
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สระบุรี
   ผู้ประสานงาน : น.ส.สุภาภรณ์ คีรีเวช
   ที่อยู่ :
   2 หมู่ 7 ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
   โทรศัพท์ :
   089-446-8392, 036-710-085
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.อ่างทอง
   ผู้ประสานงาน :
   น.ส.นาฎธิชา ชั้วทอง
   ที่อยู่ :
   ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อ่างทอง, 1/2 ถ.เทศบาล 14 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
   โทรศัพท์ :
   089-801-1489, 035-615-881
  5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.อยุธยา
   ผู้ประสานงาน :
   น.ส.ชลดา บุญเกษม
   ที่อยู่ :
   5/10 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ. อยุธยา 13000
   โทรศัพท์ :
   081-851-2003, 035-210-764
  6. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.นนทบุรี
   ผู้ประสานงาน :
   นางจินตนา กวาวปัญญา
   ที่อยู่ :
   120/33 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
   โทรศัพท์ :
   081-257-5686, 02-925-2849
  7. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.นครนายก
   ผู้ประสานงาน :
   นายบุญยัง กังใจ
   ที่อยู่ :
   65 หมู่ 4 ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก 26000
   โทรศัพท์ :
   081-864-5052, 037-320-369
  8. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ปทุมธานี
   ผู้ประสานงาน : ว่าที่ ร.ต.ประชิด เคลือสุคน
   ที่อยู่ :
   68/48 ม.16 ถ.พหลโยธิน 71 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
   โทรศัพท์ :
   081-409-4375

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สมุทรสงคราม
   ผู้ประสานงาน :
   น.ส.เรณู ภู่อาวรณ์
   ที่อยู่ :
   2/71 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
   โทรศัพท์ :
   085-405-6114, 034 723-026
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สมุทรสาคร
   ผู้ประสานงาน :
   นางอรุณรัตน์ น้อมนพ
   ที่อยู่ :
   50/220 หมู่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
   โทรศัพท์ :
   089-986-8587 แฟกซ์ : 02-810-3081
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.กาญจนบุรี
   ผู้ประสานงาน :
   นายอิสราวุธ ทองคำ
   ที่อยู่ :
   1/1 ถ. คูเมือง ซ. โรงรับจำนำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
   โทรศัพท์ :
   034-620-918, 080-437-3337, 089-616-0613
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ราชบุรี
   ผู้ประสานงาน :
   นายสุวิช วัฒนารมย์
   ที่อยู่ :
   65/255 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
   โทรศัพท์ :
   089-743-4094, 089-444-1330 แฟกซ์ : 032-325-150
  5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เพชรบุรี
   ผู้ประสานงาน :
   นายปริญญา ศรีสุคนธ์
   ที่อยู่ :
   9 หมู่ 13 ต.หัวตะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
   โทรศัพท์ :
   081-456-0801, 089-784-8657 แฟกซ์ : 032-402-359
  6. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ประจวบคีรีขันธ์
   ผู้ประสานงาน :
   นายโสภณ นาขวัญ
   ที่อยู่ :
   45/69 ซ.เลียบทางรถไฟ ถ.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
   โทรศัพท์ :
   081-4063101 แฟกซ์ : 032-601-198
  7. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สุพรรณบุรี
   ผู้ประสานงาน :
   นางโสภิดา เอกจิตร
   ที่อยู่ :
   ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค/ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี 16/8 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
   โทรศัพท์ :
   035-431-166, 084-003-5353, 086 -909-3161
  8. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.นครปฐม
   ผู้ประสานงาน :
   น.ส.มนธ์ภัสสรณ พิพัฒน์เตชากร
   ที่อยู่ :
   39/3 ถ.ตรอกต้นโพธิ์ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
   โทรศัพท์ :
   086-308-9020, 034-716-677 034-716-679

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ชลบุรี
   ผู้ประสานงาน : นางพิมลรัตน์ ศิริเลิศ
   ที่อยู่ :
   20/3 หมู่ 2 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
   โทรศัพท์ :
   089-754-3248
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สมุทรปราการ
   ผู้ประสานงาน :
   นายนิกรม เกตุภู่พงษ์
   ที่อยู่ :
   201/267 หมู่ 11 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10130
   โทรศัพท์ :
   085-137-6500
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ตราด
   ผู้ประสานงาน :
   น.ส.ผ่องศรี อินทรสุวรรณ
   ที่อยู่ :
   2/8 อาคารพระราชเขมากร วัดไผ่ล้อม ถ.เนินตาแมว ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
   โทรศัพท์ :
   086-051-5397
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ระยอง
   ผู้ประสานงาน :
   น.ส.จรรยาพร ฉ่ำคร้าม
   ที่อยู่ :
   องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง (องค์กรสาธารณประโยชน์) 3/32 หมู่ 2 ถ.เชิงเนินอนุสรณ์ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
   โทรศัพท์ :
   086-367-8981 แฟกซ์ : 038-617-368
  5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา
   ผู้ประสานงาน :
   นางสุภาวดี ใจกว้าง
   ที่อยู่ :
   37 หมู่ 9 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
   โทรศัพท์ :
   089-091-9346, 080-098-1472
  6. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สระแก้ว
   ผู้ประสานงาน :
   น.ส.ขวัญฤดี พรหมทองดี
   ที่อยู่ :
   521/3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จ.สระแก้ว 27000
   โทรศัพท์ :
   081-683-1184 
  7. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ปราจีนบุรี
   ผู้ประสานงาน :
   ด.ต.พนม ชีวะเสรี
   ที่อยู่ :
   130 ถนนทัศนวิถี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
   โทรศัพท์ :
   081-436-5138
  8. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.จันทบุรี
   ผู้ประสานงาน : นางสมจิตต์ จิตร์มะกล่ำ
   ที่อยู่ :
   4/5 หมู่ 8 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จ. จันทบุรี 22000
   โทรศัพท์ :
   086-151-6594

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ขอนแก่น
   ผู้ประสานงาน : นายเทพรักษ์ บุญรักษา
   ที่อยู่ :
   686/5 ซ.วุฒาราม ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
   โทรศัพท์ :
   085-854-0596 แฟกซ์ : 043-223-714
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.กาฬสินธุ์
   ผู้ประสานงาน : นางประคำ ศรีสมชัย
   ที่อยู่ :
   เลขที่ 70 / 94 ถนนถีนานนท์ ซอย มาประณีต ต.กาฬสินธุ์ อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์
   โทรศัพท์ :
   087-230-7461
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.มหาสารคาม
   ผู้ประสานงาน : นายสังคม จริงไธสง, นางจรรยา แสนสุภา
   ที่อยู่ :
   เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัด มหาสารคาม 100 หมู่ 16 บ้านหนองแวง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
   โทรศัพท์ :
   086-218-8050, 043-770-069
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ร้อยเอ็ด
   ผู้ประสานงาน : นางอาภรณ์ อะทาโส
   ที่อยู่ :
   505 หมู่ 3 ถ.รองเมือง ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
   โทรศัพท์ :
   086-228-3656 แฟกซ์ : 043-223-714

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.อุดรธานี
   ผู้ประสานงาน : นายบัวผัน ชูค้ำ
   ที่อยู่ :
   90 บ้านอาสาพัฒนา ม.4 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41150
   โทรศัพท์ :
   085-644-4900, 042-271-289
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.หนองบัวลำภู
   ผู้ประสานงาน : นายสุพล สุรพล
   ที่อยู่ :
   137 หมู่12 บ้านโป่งแค ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
   โทรศัพท์ :
   083-357-4912, 081-992-1189 แฟกซ์ : 042-314-966
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สกลนคร
   ผู้ประสานงาน : นายธีรพันธ์ ชูเจริญ
   ที่อยู่ :
   1269/2 ถ.เปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
   โทรศัพท์ :
   084-792-4547, 042-717-076
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.หนองคาย
   ผู้ประสานงาน : นายประดิษฐ์ พรหมเนาว์
   ที่อยู่ :
   151 ม.9 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
   โทรศัพท์ :
   089-937-2729, 042-458-031
  5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.นครพนม
   ผู้ประสานงาน : นายสุเมธ โกษาแสง
   ที่อยู่ :
   2/9 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
   โทรศัพท์ :
   081-729-1900, 042-832-659
  6. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เลย
   ผู้ประสานงาน : นายวีระพล เจริญธรรม
   ที่อยู่ :
   3 ซ.10 ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
   โทรศัพท์ :
   086-136-3580

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.นครราชสีมา
   ผู้ประสานงาน : นายอกนิษฐ์ ป้องภัย
   ที่อยู่ :
   271 หมู่บ้านสันติรัตน์ ถนนทางหลวง 202 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
   โทรศัพท์ :
   08-501-00081
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สุรินทร์
   ผู้ประสานงาน : นางมีนา ดวงราษี นางจันทร์เพ็ญ สินสอน ร.ต.คำพัน สินสอน
   ที่อยู่ :
   มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน(มสช.) 56 หมู่ 16 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
   โทรศัพท์ :
   081-065-8457, 084-824-3751, 044-538-489, 085-499-0137
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ชัยภูมิ
   ผู้ประสานงาน : นายไกรวัลย์ พรทิตยกุล
   ที่อยู่ :
   97/24 ม.7 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
   โทรศัพท์ :
   081-977-3109, 044-835-396
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.บุรีรัมย์
   ผู้ประสานงาน : นายวีระพล สุดตรง
   ที่อยู่ :
   58 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
   โทรศัพท์ :
   081-549-1557, 044-617-277 แฟกซ์ : 044-611-747

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ยโสธร
   ผู้ประสานงาน : นายบุญส่ง มาตขาว นายทองหล่อ ขวัญทอง
   ที่อยู่ :
   147 ม.4 บ้านกุดหิน ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
   โทรศัพท์ :
   086-868-1673
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.อุบลฯ
   ผู้ประสานงาน : นายสุชัย เจริญมุขยนันท คุณคนึงนุช วงศ์เย็น
   ที่อยู่ :
   493 ถ.สรรพสิทธิ ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   โทรศัพท์ :
   086-460-0709, 087-378-6955
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ศรีสะเกษ
   ผู้ประสานงาน : นายแสงวิทย์ ลาลุน
   ที่อยู่ :
   287 ม. 11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000
   โทรศัพท์ :
   081-999-4386 045-644-010
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.อำนาจเจริญ
   ผู้ประสานงาน : นายวิชิต คำมุงคุณ, คุณนารี ทองมี
   ที่อยู่ :
   52 ม.15 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
   โทรศัพท์ :
   084-959-7231, 089-717-3055
  5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.มุกดาหาร
   ผู้ประสานงาน : นายวีระพงษ์ สัมปชัญญานนท์ นายสุรพร จิตนิยม
   ที่อยู่ :
   78/2 ถ.วิวิธสุรการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
   โทรศัพท์ :
   081-999-4386, 042-633-242, 083-283-0550

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ภูเก็ต
   ผู้ประสานงาน : นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
   ที่อยู่ : 63/735 ม.4 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
   โทรศัพท์ :
   081-397-2853 แฟกซ์ : 076-222-915
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.นครศรีธรรมราช
   ผู้ประสานงาน : นายเดียน สุขาชื่น
   ที่อยู่ : เทศบาลตำบลทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
   โทรศัพท์ :
   085-886-0414, 081-397-0687 แฟกซ์ : 075-366-409
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี
   ผู้ประสานงาน : น.ส.มาริษา นวลงาม
   ที่อยู่ :
   180/3 ซอยถนนประทุมพร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
   โทรศัพท์ :
   077-222-767 สายด่วน 080-522-3222
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ชุมพร
   ผู้ประสานงาน : นายทวีวัตร เครือสาย
   ที่อยู่ :
   362/21 หมู่ 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
   โทรศัพท์ :
   081-270-0216, 077-581-756
  5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ระนอง
   ผู้ประสานงาน : นายสุชีพ พัฒน์ทอง
   ที่อยู่ :
   112 หมู่ 4ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
   โทรศัพท์ :
   081-728-5854 แฟกซ์ : 077-873-019
  6. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.กระบี่
   ผู้ประสานงาน : นายสหัส ทุมรัตน์
   ที่อยู่ :
   13 ซ.กันเอง ถ.เจริญทรัพย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
   โทรศัพท์ :
   081-396-8833 แฟกซ์ : 075-620-564
  7. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.พังงา
   ผู้ประสานงาน : นายทรงยศ มงคลบุตร
   ที่อยู่ :
   87 ม.3 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา
   โทรศัพท์ :
   089-723-0734

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.พัทลุง
   ผู้ประสานงาน : นายสำเริง สุดสวาท
   ที่อยู่ :
   1/76 ถนนไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อเมือง จ.พัทลุง 93000
   โทรศัพท์ :
   081-738-7264 แฟกซ์ : 074-615-950
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ตรัง
   ผู้ประสานงาน : นางสาวศรินรัตน์ ภูสิทธิรัชพงศ์
   ที่อยู่ :
   90/11 หมู่ 11 ถนนกันตัง ซอย 14 อ.เมือง จ.ตรัง 92000
   โทรศัพท์ :
   085-888-1336
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สตูล
   ผู้ประสานงาน : นางวราภรณ์ ละเหมาะ
   ที่อยู่ :
   1431 ม.3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
   โทรศัพท์ :
   081-187-3759
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.นราธิวาส
   ผู้ประสานงาน : นางวันญาติ มะ
   ที่อยู่ :
   51/2 ม.3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140
   โทรศัพท์ :
   087-092-8219
  5. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ปัตตานี
   ผู้ประสานงาน : นางกัลยา เอี่ยวสกุล
   ที่อยู่ :
   2 ม.9 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180
   โทรศัพท์ :
   089-975-2822, 073-356-498 แฟกซ์ : 073-356-119
  6. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ยะลา
   ผู้ประสานงาน : น.ส.มาเรียม ชัยสันทนะ
   ที่อยู่ :
   ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา 188/1 ถ.เทศบาล 9 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
   โทรศัพท์ :
   081-542-3270, 073-222-114
  7. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สงขลา
   ผู้ประสานงาน : นางสมจิต ฟุ้งทศธรรม
   ที่อยู่ :
   131/1 ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
   โทรศัพท์ :
   081-540-6477

ขึ้นบน

  • โซนบูรพา (จำนวน 4 ศูนย์ประสานงานฯ)
  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตสายไหม/บางเขน
   ผู้ประสานงาน : นางศสิธร กาญจนทัต
   ที่อยู่ :
   65 หมู่บ้านซื่อตรง ซอย 4 พหลโยธิน 52 เขตสายไหม กทม.
   โทรศัพท์ :
   086-318-9778 แฟกซ์ : 02-972-1065
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตบางกะปิ/ บึงกุ่ม/วังทองหลาง
   ผู้ประสานงาน : คุณธีรภัทร์ รัตนธิติกุล, นายณรงค์ ประพัฒน์ศร
   ที่อยู่ :
   2501 ชุมชนสุขสันต์ 26 ซ.ลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม., 20 ซ.ลาดพร้าว 56 แยก 13 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กทม.
   โทรศัพท์ :
   02-948-4571, 02-510-8449
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตหลักสี่/ดอนเมือง
   ผู้ประสานงาน : นายทวี ปานพันธ์, คุณบุศรินทร์ บัวสังข์
   ที่อยู่ :
   ชุมชนก้าวหน้า 283/1 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
   โทรศัพท์ :
   09-825-5133, 080-052-6326
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตจตุจัตร/ลาดพร้าว
   ผู้ประสานงาน : นางผ่อง ใสสะอาด, คุณสมคิด ด้วงเงิน, คุณกนกวรรณ ด้วงเงิน
   ที่อยู่ :
   42/26 ชุมชนสวนผัก ซ.ธวัชชัย ถ.กำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กทม.
   โทรศัพท์ :
   02-936-2294, 081-936-3447, 086-058-6222
  • โซนรัตนโกสินทร์ (จำนวน 4 ศูนย์ประสานงานฯ)
  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตบางซื่อ/พญาไท
   ผู้ประสานงาน :
   นายธีรยุทธ สุขสาลี
   ที่อยู่ : 42/1 ซ.บุญเหลือ ถ.กรุงเทพ นนท์ บางซื่อ กทม. 10800
   โทรศัพท์ : 084-113-2083
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตดุสิต/ราชเทวี
   ผู้ประสานงาน : นางศุภมาส รุกขชาติ
   ที่อยู่ : 111/50 ซ.วัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
   โทรศัพท์ : 089-409-6330
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตสัมพันธ์วงศ์/ปทุมวัน
   ผู้ประสานงาน : นางพัชรี เกิดไพบูลย์ลักษณ์
   ที่อยู่ : ชุมชนสลักหิน 217 ถ.จารุเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.
   โทรศัพท์ : 081-625-2833
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตป้อมปราบ/พระนคร
   ผู้ประสานงาน : นางมะลิวัลย์ เพิ่มบุญ
   ที่อยู่ : ชุมชนมัสยิดมหานาค 18 ถ.กรุงเมน แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ กทม.
   โทรศัพท์ : 081-646-2195
  • โซนธนบุรีเหนือ (จำนวน 1 ศูนย์ประสานงานฯ)
  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตภาษีเจริญ/ตลิ่งชัน
   ผู้ประสานงาน :
   นายชูชาติ สุกันต์
   ที่อยู่ :
   21/81 ม.7 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
   โทรศัพท์ :
   08-9527-5611
  • โซนธนบุรีใต้ (จำนวน 2 ศูนย์ประสานงานฯ)
  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตสุขสวัสดิ์
   ผู้ประสานงาน :
   นายขจัด เชื้ออาสา
   ที่อยู่ :
   สหกรณ์เคหะสถานสุขสวัสดิ์ 60 จำกัด 344/4 ม. 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
   โทรศัพท์ :
   081-331-9523
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตทุ่งครุ/ราชบูรณะ
   ผู้ประสานงาน :
   นายเลิศล้ำ ไม้ประดิษฐ์
   ที่อยู่ :
   279/249 ม.สุขสวัสดิ์วัฒนา สุขสวัสดิ์ 62 ม.4 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.
   โทรศัพท์ :
   081-806-9115
  • โซนศรีนครินทร์ (จำนวน 3 ศูนย์)
  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตลาดกระบัง/ประเวศ
   ผู้ประสานงาน :
   นายณัชพล เกิดเกษม
   ที่อยู่ :
   61/21 ม.2 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
   โทรศัพท์ :
   081-433-5158
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตสะพานสูง/คันนายาว
   ผู้ประสานงาน :
   นายหนุน อาดำ
   ที่อยู่ :
   18/2 ม. 7 ชุมชนหัวบ้านคลองบางเลา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.
   โทรศัพท์ :
   081-809-9553
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เขตมีนบุรี/สามวา
   ผู้ประสานงาน :
   นายวันชัย แก้ววิมาน
   ที่อยู่ :
   36/1 ม.4 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม. 10510
   โทรศัพท์ :
   084-116-5261
  • โซนเจ้าพระยา (จำนวน 1 ศูนย์ประสานงานฯ)
  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน โซนเจ้าพระยา
   ผู้ประสานงาน : นายบุญเสริม ทองภู
   ที่อยู่ :
   สหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา จำกัด 100/338 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
   โทรศัพท์ :
   081-689-9071

ขึ้นบน

  1. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชุมชนแออัด เขตบางนา
   ผู้ประสานงาน : นางไพจิต เรืองศรีมั่น
   ที่อยู่ :
   57/10 สุขุมวิท 103 อุดมสุข 21 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
   โทรศัพท์ :
   081-383-9623
  2. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ เขตบึงกุม
   ผู้ประสานงาน : นางประจวบ ทิทอง, นายศิริศักดิ์ หาญชนะ
   ที่อยู่ :
   4/1107 ม.7 นวมินทร์ 68 เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
   โทรศัพท์ :
   085-243-9958, 081-702-5086
  3. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
   ผู้ประสานงาน : นางสุจิน รุ่งสว่าง, นางปิยะวรรณ ไม้จันทร์
   ที่อยู่ :
   101/349 ม.4 แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
   โทรศัพท์ :
   087-831-5192, 02-915-0488
  4. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายชุมชนใต้สะพาน
   ผู้ประสานงาน : นส.วิมล ถวิลพงษ์
   ที่อยู่ :
   954/59 หมู่ 2 ถ.เพิ่มสิน-ออเงิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
   โทรศัพท์ :
   089-442-5592

ขึ้นบน

  1. กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Zone 1
   ผู้ประสานงาน : นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ, นายเทพรักษ์ บุญรักษา
   ที่อยู่ :
   686/5 ซ.วุฒาราม ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น
   โทรศัพท์ :
   081-546-0754, 043- 337-967
  2. กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Zone 2
   ผู้ประสานงาน : นางจรรยา แสนสุภา
   ที่อยู่ :
   เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม 100 หมู่ 16 บ้านหนองแวง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
   โทรศัพท์ :
   081-708-1386
  3. กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคเหนือตอนบน
   ผู้ประสานงาน : นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล คุณสวัสดิ์ คำฟู
   ที่อยู่ :
   91 ม.2 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
   โทรศัพท์ :
   054-458-757, 081-884-9602, 083-475-6009, 086-429-6816
  4. กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคเหนือตอนล่าง
   ผู้ประสานงาน : นายฉัตรชัย บำรุงคีรี
   ที่อยู่ :
   31 หมู่ 9 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
   โทรศัพท์ :
   084-817-5960
  5. กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ภาคตะวันออก
   ผู้ประสานงาน : นายสุภรัฐ ขวัญเมือง
   ที่อยู่ :
   องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง (องค์กรสาธารณประโยชน์) 3/32 หมู่ 2 ถ.เชิงเนินอนุสรณ์ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
   โทรศัพท์ :
   086-367-8981, 038-617-368
  6. กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตก
   ผู้ประสานงาน : น.ส.บุญยืน ศิริธรรม
   ที่อยู่ :
   28/2 ม.8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
   โทรศัพท์ :
   081-308-9020, 034-716-677, 034-716-679
  7. กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ภาคกลาง
   ผู้ประสานงาน : นางปฐมมน กันหา
   ที่อยู่ :
   2 หมู่ 7 ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170
   โทรศัพท์ :
   084-361-4533, 081-947-6262
  8. กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ตอนบน
   ผู้ประสานงาน : น.ส.สรินนา เพชรรัตน์
   ที่อยู่ :
   180/3 ซอยถนนประทุมพร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
   โทรศัพท์ :
   086-683-0464
  9. กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ตอนล่าง
   ผู้ประสานงาน : นางกันยทรรน์ ติ้งหวัง
   ที่อยู่ :
   822 หมู่ 3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110
   โทรศัพท์ :
   089-658-7344
  10. กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ภาค กทม.
   ผู้ประสานงาน : น.ส.กชนุช แสงแถลง
   ที่อยู่ :
   มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 4/2 ซ.วัฒนโยธิน แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.
   โทรศัพท์ :
   089-764-9153, 02-248-3734-37 แฟกซ์ : 02-248-3733
 
กลับ ขึ้นบน