UC News

ขอแจ้งเวียนหนังสือที่ 06/ว.0951 เรื่อง การโอนเงินเพิ่มเติมกรณีกองทุนผู้ป่วยใน อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่า ... 19/09/2555
รายงานการจ่ายชดเชยงวด 55-G06-P02 และ G07-P01 ... 07/09/2555
การร่วมจ่ายค่าบริการ และประกาศคณะกรรมการ เรื่องการร่วมจ่ายค่าบริการ ปี 2555 ... 04/09/2555
รายละเอียดการหักหนี้เงินโอนล่วงหน้า จากผลงานการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายสูง ... 22/06/2555
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่าย กรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 3 กองทุน ... 19/04/2555
เอกสารประกอบการประชุม กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 กองทุน ... 30/03/2555
เอกสารการประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 5-26 มี.ค. 55 ... 30/03/2555
ขอเรียนเชิญหน่วยบริการ สาขาเขตและจังหวัด เข้าร่วมการประชุมรับฟัง ... 13/03/2555
ขอแจ้งยกเลิกการบันทึกข้อมูลกรณีส่งเสริมป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2555 ... 05/01/2555
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555 ... 28/11/2554
แจ้งการจ่ายเงินเพื่อบริการสาธารณสุขระหว่างเกิดเหตุอุกภัย ... 17/10/2554
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเนื่องมาจากอุทกภัยน้ำท่วม ... 12/10/2554
[แก้ไข] ว.1006 หนังสือเวียนเรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555 ... 12/10/2554
ประกาศด่วน สำหรับหน่วยบริการที่ประสบอุทกภัยและไม่สามารถใช้บริการพื้นฐาน ... 07/10/2554
รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ที่ใช้ในการบำบัดโรค พ.ศ.2554 ... 07/10/2554
เกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2555 (5 ต.ค. 54) ... 06/10/2554
การดำเนินงานตามโครงการข้อเข่าเทียมตามระบบ VMI ปีงบประมาณ 2555 ... 29/09/2554
แจ้งกำหนดวันปิดรับอุทธรณ์โครงการผ่าตัดต้อกระจกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2553 ... 27/09/2554
ข้อเสนอแนะในการอุทธรณ์กรณีDENY G26 ... 05/07/2554
ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามระบบหลักประกันสุขภาพไตรมาส1-2 ปี งบ 54 ... 21/03/2554
 
หน้า 1 | 2 |
 
กลับ ขึ้นบน