คณะกรรมการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ชื่อ - นามสกุล ผู้แทนคณะกรรมการจาหน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 02 5902028 02 5902021
พลโทธีรยุทธ ศศิประภา กระทรวงกลาโหม 02 3544435 02 3544435
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กระทรวงการคลัง 02 2739021 02 2739216
นส.อุรวี เงารุ่งเรือง กระทรวงพาณิชย์ 02 5475245 02 5475246
นายจรินทร์ จักกะพาก กระทรวงมหาดไทย 02 2232976 02 2211131
นายจีระศักดิ์ สุคนธชาติ กระทรวงแรงงาน 02 2321081 02 2453753
นางสุทธศรี วงษ์สมาน กระทรวงศึกษาธิการ 02 2802853 02 2802888
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กระทรวงสาธารณสุข 02 5901007 02 5901138
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ สำนักงบประมาณ 02 2739997 02 2797860
ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานนท์ แพทยสภา    
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล    
ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ ทันตแพทยสภา    
รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ สภาเภสัชกรรม    
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ สมาคมรพ.เอกชน    
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เทศบาล    
นายวรวิทย์ บุรณศิริ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

   
นายสุรกิจ สุวรรณแถม องค์การบริหารส่วนตำบล    
นายอิทธิพล คุณปลื้ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น    
นพ.วิชัย โชควิวัฒน องค์กรเอกชนด้านผู้สูงอายุ    
นายนิมิตร์ เทียนอุดม องค์กรเอกชนด้านผู้ติดเชื้อ HIV    
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง องค์กรเอกชนด้านเกษตรกร    
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ องค์กรเอกชนด้านคนพิการและจิตเวช    
นางสุนทรี เซ่งกิ่ง องค์กรเอกชนด้านแรงงาน    
ศ.เกียรติคุณ
พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ    
นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข    
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์แผนไทย    
นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์ทางเลือก    
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง    
นายเสงี่ยม บุญจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย    

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์    
       
   

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557
โดย สำนักกฎหมาย


คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย    
อธิบดีกรมการแพทย์

 

02 5906004 02 6401529
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   02 5907003 02 5918441
ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและ์
การประกอบโรคศิลป
  02 5901331 02 5901332
ประธานสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
  02 8329511 02 8329540
ศ.เกียรติคุณดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา   02 6401529
ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม    
ผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ ผู้แทนทัตนแพทยสภา 038 797087 038 797087
ดร.กฤษดา แสวงดี ผู้แทนสภาการพยาบาล 02 5902377 02 5902385
นายเจษฎา อนุจารี ผู้แทนสภาทนายความ 02 9412067-9 02 9412067
นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน    
นายวิจัย อัมราลิขิต ผู้แทนเทศบาล    
นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ดร.ภัทรพล จำปารัตน์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล    
นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น    
นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   036 462037
ทพ.กมล เศรษฐ์ชัยยันต์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  054 773151 054 772137
ภก.อภิชาต เพ่งเรืองโรจนชัย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 032 337081 032 321825
ศ.คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย    
รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ผู้แทนราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย    
ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย    
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลป์สาขากายภาพบำบัด 02 6495447 02 6495450
นางโฉมยงค์ บุตรราช ผู้แทนผู้ประกอบดรคศิลป์สาขากิจกรรมบำบัด 054 635068 054 511096
นางรัตนา ถิ่นนัยธร ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแำ้ไขความผิดปกติของ
การสือความหมาย
075 218018
ต่อ 4100
075 218831
นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านเด็กหรือเยาวชน 054 458757 054 458766
ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วย
เรื้อรังอื่น
02 218 8327-9 02 2188336
นายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านชุมชนแออัด 02 7315218 02 7315218
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านเกษตรกร    
นายสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านชนกลุ่มน้อย 053 230072 053 230072
พลตรี ผศ. นพ.กิฎาพล วัฒนกูล ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 02 3544421 02 3544421
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตเวช 02 2011478 02 2011478
นางรุจิรางค์ แอกทอง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการแพทย์แผนไทย 034 254150-4
ต่อ 2950
034 272495
นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 034 791289 034 791289
นพ.ยุทธ โพธารามิก ผู้ทรงคุณวุฒิ    
นพ.ชาตรี บานชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ   02 2265666
ต่อ 2713
       
    ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557
โดย สำนักกฎหมาย
 

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

 
 
กลับ ขึ้นบน