คณะกรรมการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 02 5902028 02 5902021
ปลัดกระทรวงกลาโหม   02 3544435 02 3544435
ปลัดกระทรวงการคลัง   02 2739021 02 2739216
ปลัดกระทรวงพาณิชย์   02 5475245 02 5475246
ปลัดกระทรวงมหาดไทย   02 2232976 02 2211131
ปลัดกระทรวงแรงงาน   02 2321081 02 2453753
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   02 5901007 02 5901138
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   02 2802853 02 2802888
ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ   02 2739997 02 2797860
นายพิพัฒน์ พันมา ผู้แทนเทศบาล    
นายวรวิทย์ บุรณศิริ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
นายศานิต กล้าแท้ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล    
นายวีรวัฒน์ ค้าขาย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบอื่น    
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรเอกชน    
นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้แทนองค์กรเอกชน    
นางสาวบุญยืน ศิริธรรม

ผู้แทนองค์กรเอกชน

   
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้แทนองค์กรเอกชน    
นางสุนทรี เซ่งกิ่ง ผู้แทนองค์กรเอกชน    
ศ.คลินิก นพ.อำนาจ กุสลานนท์ ผู้แทนแพทย์สภา    
รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ผู้แทนสภาการพยาบาล    
รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม    
ทพ.ศิริชัย ชูประวัติ ผู้แทนแทนทันตแพทยสภา    
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน    
ศ.เกียรติคุณ
พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประกันสุขภาพ    
นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข    
นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์แผนไทย    
นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์ทางเลือก    
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง    
นายเสงี่ยม บุญจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย    

น.อ. (พิเศษ) นพ. อิทธพร คณะเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์    
       
   

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
โดย สำนักกฎหมาย


คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
อธิบดีกรมการแพทย์   02 5906004 02 6401529
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   02 5907003 02 5918441
ประธานสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
  02 8329511 02 8329540
ผู้อำนวยการกองประกอบโรคศิลปะ   02 5901331 02 5901332
นายสมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา   02 6401529
ดร.กฤษดา แสวงดี ผู้แทนสภาการพยาบาล 02 5902377 02 5902385
ผศ.(พิเศษ)ทพ.ไพศาล กังวลกิจ ผู้แทนทันตแพทยสภา 038 797087 038 797087
ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม 02 5901877 02 5902439
นายเจษฎา อนุจารี ผู้แทนสภาทนายความ 02 9412067-9 02 9412067
นายเฉลิม หาญพาณิชย์ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน 02 9101600 02 9101517
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ผู้แทนเทศบาล 043 740726 043 741008
นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
นายสุเทพ ชูชัยยะ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล 035 236180 035 236250
พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบอื่น  02 222 1883 02 2242957
นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์   036 462037
นายกมล เศรษฐ์ชัยยันต์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  054 773151 054 772137
ภก.อภิชาต เพ่งเรืองโรจนชัย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 032 337081 032 321825
ศ.นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง สาขาสูตินรีเวช 02 7165721 02 7165720
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยกรรม 02 7166141 02 7166144
ศ.นพ.กัมมัต์ พันธุมจินดา ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรกรรม 02 7166744
ต่อ 15
02 7181652
รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง สาขากุมารเวชกรรม 02 7166661 02 9825846
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ 02 6495447 02 6495450
นางโฉมยงค์ บุตรราช ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ 054 635068 054 511096
นางรัตนา ถิ่นนัยธร ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ 075 218018
ต่อ 4100
075 218831
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผู้แทนองค์กรเอกชน    
นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ผู้แทนองค์กรเอกชน 054 458757 054 458766
นางยุพดี ศิริสินสุข ผู้แทนองค์กรเอกชน 02 218 8327-9 02 2188336
นายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้แทนองค์กรเอกชน 02 7315218 02 7315218
นายสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้แทนองค์กรเอกชน 053 230072 053 230072
พ.อ.(พิเศษ)นพ.กิฎาพล วัฒนกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 02 3544421 02 3544421
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตเวช 02 2011478 02 2011478
นางรุจิรางค์ แอกทอง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการแพทย์ แผนไทย  034 254150-4
ต่อ 2950
034 272495
นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่่น 
 
034 791289 034 791289
นพ.ชาตรี บานชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น    02 2265666
ต่อ 2713
นพ.ยุทธ โพธารามิก ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น    
       
    ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
โดย สำนักกฎหมาย
 

 
 
กลับ ขึ้นบน