โครงสร้างองค์กร

 
ขึ้นบน
 
 

สปสช.เขต 13 เขต

 
ขึ้นบน
 

สำนักงานสาขาจังหวัด

 
ขึ้นบน
 

สำนักต่างๆใน สปสช

สปสช. มีการแบ่งส่วนงาน ดังนี้
1. สำนักบริหารทั่วไป
2. สำนักบริหารการเงิน
3. สำนักกฎหมาย
4. สำนักนโยบายและแผน
5. สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ
6. สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน
7. สำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
8. สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ
9. สำนักตรวจสอบ
10. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลง
11. สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ
12. สำนักบริหารกองทุน
13.1 กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และกองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย
13.2 กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วีและผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค
13.3 กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
13.4 กองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง
13.5 กองทุนยาเวชภัณฑ์และวัคซีน
13.6 กองทุนโรคไตวาย
13.7 สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน
13.8 กองทุนพัฒนาระบบบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน
13.9 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
14. สำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี
15. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
16-27. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-12 (ขอนแก่น/ เชียงใหม่/นครสวรรค์/สงขลา/ นครราชสีมา/พิษณุโลก/ระยอง/ราชบุรี/อุดรธานี/สระบุรี/สุราษฏร์ธานี/อุบลราชธานี)

 
กลับ ขึ้นบน