National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

มติคณะกรรมการ

เช่น ค้นหาตามครั้งที่ / วันที่การประชุม และ/หรือ ค้นหาตามคำสำคัญ

หากให้เงื่อนไขการค้นหาทั้ง 2 อย่าง (สรุปมติการประชุมครั้งที่/วันที่ และ คำสำคัญ) หมายถึงให้ค้นหามติการประชุม ครั้งที่/วันที่... ที่มีคำสำคัญเท่ากับ ...

มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


 • ประเด็น :

  รายงานความก้าวหน้าผลปฏิบัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • ประเด็น :

  รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 • ประเด็น :

  แนวทางปฏิบัติในการจัดหายา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉพาะรายการยาที่มีความจำเป็น ราคาแพง มีข้อบ่งชี้เฉพาะตามที่คณะกรรมการกำหนด ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 • ประเด็น :

  รายงานการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๖๐ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ ) / ข้อสังเกตของ สตง.จากการตรวจสอบงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘  

 
มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลับ ขึ้นบน