ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ปชช. จังหวัดสมุทรสาคร


ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ร่วมกันทำอบรมแกนนำเครือข่ายวิทยากรหลักประกันสุขภาพ ให้ความรู้แกนนำชุมชน ให้ครบตามเครือข่ายประชาชน 9  ด้าน อันได้แก่ เครือข่ายแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เครือข่ายสตรี เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

นายแพทย์จักรกริช  โง้วศิริ  ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมของทีมวิทยากรของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การเข้าถึงบริการ การเข้าใช้บริการในหน่วยบริการ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลระดับต่างๆ)  มาจัดถ่ายทอดต่อให้กับเครือข่าย 9 ด้าน เพื่อการเข้าถึงบริการแก่ผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมทุกชุมชน

นางอรุณรัตน์ น้อมนพ  ผู้ประสานงานศูนย์ฯ   กล่าวเพิ่มเติมว่า เครือข่ายที่เข้าอบรมนี้ มาจากเครือข่ายการทำงานของทุกพื้นที่ ที่เป็นตัวแทนทุกเครือข่าย ซึ่งเป็นแกนนำที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ ทำงานต่อเนื่อง กับชุมชน สามารถบอกต่อทั้งในยามหากเจ็บป่วย สามารถที่จะเข้ารับการรักษา ใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง  อาทิ เมื่อเข้ารพ.สามารถใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธิในการรักษาได้ หากเจ็บป่วยไม่รุนแรง  สามารถเข้ารับการรักษากับหน่วยปฐมภูมิ หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ และหากมีเจ็บป่วยที่รุนแรงจะได้รับการดูแลส่งต่อได้ พร้อมกับทราบสถานการณ์ เฝ้าระวังการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในฐานะเจ้าของที่ต้องมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลระบบหลักประกันสุขภาพ ให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายรายหัว กับภาษีที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแลสวัสดิการรักษา ที่จัดเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขด้านสุขภาพร่วมกัน

 

 
 
กลับ