ความคืบหน้า NCH และระบบจ่ายตรง อปท. เขตสงขลา


ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนกลางค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว  โดย สปสช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานกลางในจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข  (National Clearing House) โดยเริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นั้น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา  ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและออกชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องมาเป็นลำดับ

เริ่มต้นด้วยเดือนมิถุนายน 2556  จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คุณเพ็ญพรรณ  บุญวรรณโณ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สปสช. เขต 12 สงขลา ให้ความรู้แก่นายทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีจำนวนทั้งสิ้น 624 แห่ง  ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลตามกำหนดได้ครบทุกแห่ง  มีข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิ  18,589 ราย และผู้มีสิทธิร่วม 43,820 ราย  รวมทั้งสิ้น  62,409  ราย

ต่อมาในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2556 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) และแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557  โดยมีวิทยากรจากสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ นำโดยนายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์  ผู้อำนวยการสำนัก ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยบริการในพื้นที่

จากนั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นายแพทย์ธีรวัฒน์ กรศิลป  ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 12 สงขลา พร้อมคุณจิราภรณ์  โสระมัด  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งทั้งสามแห่งเป็นโรงพยาบาลที่มีคนมาใช้บริการมากที่สุดของพื้นที่  ทำให้ได้รับทราบปัญหาจากทั้งสามแห่ง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงโปรแกรม NHSO Client และการลง driver พิมพ์ลายนิ้วมือ และการตรวจสอบสิทธิที่ยังไม่ตรงกันของเว็บตรวจสอบสิทธิ และ NHSO Client เช่นเดียวกับอีกหลายโรงพยาบาลในพื้นที่ได้โทรศัพท์และส่งข้อความทาง facebook สปสช. เขต12 สงขลา เข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเขตในเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่งทางเขตได้สนับสนุนและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่  ทำให้ภายใน 1 สัปดาห์ปัญหาด้านต่างๆ ลดลง เว้นแต่เมื่อมีการอัพเดทโปรแกรมใหม่ หลายหน่วยบริการที่ไม่ทราบจะเกิดข้อขัดข้อง จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางของเขตอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนปัญหาของ อปท. ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับหลักฐาน และขั้นตอนการลงทะเบียนจ่ายตรงครั้งแรก  ต้องสแกนนิ้วมือหรือไม่  หากสแกนที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วสามารถไปใช้ที่โรงพยาบาลอื่นได้ด้วยหรือต้องไปสแกนใหม่ เป็นต้น

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนกลางค่ารักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว  โดย สปสช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานกลางในจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข  (National Clearing House) โดยเริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นั้น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา  ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและออกชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องมาเป็นลำดับ

เริ่มต้นด้วยเดือนมิถุนายน 2556  จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คุณเพ็ญพรรณ  บุญวรรณโณ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สปสช. เขต 12 สงขลา ให้ความรู้แก่นายทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีจำนวนทั้งสิ้น 624 แห่ง  ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลตามกำหนดได้ครบทุกแห่ง  มีข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิ  18,589 ราย และผู้มีสิทธิร่วม 43,820 ราย  รวมทั้งสิ้น  62,409  ราย

ต่อมาในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2556 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) และแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557  โดยมีวิทยากรจากสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ นำโดยนายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์  ผู้อำนวยการสำนัก ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยบริการในพื้นที่

จากนั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นายแพทย์ธีรวัฒน์ กรศิลป  ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 12 สงขลา พร้อมคุณจิราภรณ์  โสระมัด  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งทั้งสามแห่งเป็นโรงพยาบาลที่มีคนมาใช้บริการมากที่สุดของพื้นที่  ทำให้ได้รับทราบปัญหาจากทั้งสามแห่ง ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงโปรแกรม NHSO Client และการลง driver พิมพ์ลายนิ้วมือ และการตรวจสอบสิทธิที่ยังไม่ตรงกันของเว็บตรวจสอบสิทธิ และ NHSO Client เช่นเดียวกับอีกหลายโรงพยาบาลในพื้นที่ได้โทรศัพท์และส่งข้อความทาง facebook สปสช. เขต12 สงขลา เข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเขตในเรื่องนี้เช่นกัน ซึ่งทางเขตได้สนับสนุนและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่  ทำให้ภายใน 1 สัปดาห์ปัญหาด้านต่างๆ ลดลง เว้นแต่เมื่อมีการอัพเดทโปรแกรมใหม่ หลายหน่วยบริการที่ไม่ทราบจะเกิดข้อขัดข้อง จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางของเขตอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนปัญหาของ อปท. ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับหลักฐาน และขั้นตอนการลงทะเบียนจ่ายตรงครั้งแรก  ต้องสแกนนิ้วมือหรือไม่  หากสแกนที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วสามารถไปใช้ที่โรงพยาบาลอื่นได้ด้วยหรือต้องไปสแกนใหม่ เป็นต้น

ตามด้วยวันที่ 4 ตุลาคม 2556 นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เดินทางเข้าเยี่ยมชมและติดตามกระบวนการให้บริการประชาชนสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่น  ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ทั้งสองแห่งแจ้งท่านเลขาฯ ว่าพบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมใหม่ ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความคุ้นเคยทำให้มีข้อขัดข้องบ้างในวันแรก  แต่หลังจากผ่านไปแล้ว 3 วัน ก็มีความลงตัวมากขึ้น  จึงไม่ได้กังวลเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน  แต่ที่กังวลคือระบบการเบิกจ่าย  ท่านเลขาฯ ยืนยันว่าภายใน 2 เดือนจะปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงให้มีความเสถียร และเตรียมระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อการขอรับการชดเชยให้มีความพร้อมมากที่สุด และสามารถจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการได้ตามกำหนดต่อไป และขอบคุณโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเป็นอย่างดี แม้จะมีเวลาในการเตรียมการน้อย แต่สามารถจัดระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สปสช. เขต 12 สงขลา  จัดประชุมชี้แจงแนวทางและการใช้โปรแกรมเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามระบบ National Clearing House ขึ้นอย่างเร่งด่วน  ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง กว่า 200 คน เข้าร่วมฟังการชี้แจงจากคุณเบญมาส เลิศชาคร และคุณกิริยา จันทร์โชติ สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ   คุณพรพิมล ศิริมัย  และคุณจิโรจน์ นาคไพจิตร จากสำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สปสช. ในเรื่องของ การจ่ายเงินชดเชยสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีงบประมาณ 2557, การใช้โปรแกรม NHSO Client ระบบการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง และขอเลขอนุมัติการเข้ารับบริการ, โปรแกรม Prior-Authorize ระบบขออนุมัติการใช้ยา,

การ Import DATA นำเข้าข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการฯ ไปยังโปรแกรม E-Claim และการทำใบคำขอเบิก MK Claim, โปรแกรมเบิกชดเชยกรณีผู้ป่วยล้างไต  และการบันทึกข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการฯ ในโปรแกรม E-Claim  และผลจากการจัดประชุมในครั้งนี้วิทยากรได้รับคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมมากมาย ซึ่งขอรวบรวมมาเพื่อแจ้งทุกท่าน ดังนี้

          - การขอเลขอนุมัติย้อนหลัง  กรณีให้การรักษาผู้ป่วยในสิทธิ อปท. ไปก่อนแล้ว สามารถทำได้หรือไม่

          - การขอแก้ไขข้อมูลในโปรแกรม NHSO Client ในกรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด

          - การให้บริการแพทย์แผนจีน  สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

          - การเบิกจ่ายกรณีให้บริการแก่ผู้ป่วยไตวาย

          - การให้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน แก่ผู้ป่วยที่ไม่ได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง

          - การให้กรณีอุบัติเหตุ  ที่มีส่วนของ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาเกี่ยวข้อง ต้องมีการเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไร

               - กรณีมีสิทธิ 2 สิทธิ  คือสิทธิหลักประกันสังคม และสิทธิรองอปท. สามารถเบิกค่าห้องพิเศษได้หรือไม่

          - กรณีข้าราชการกทม. มาขอใช้สิทธิต้องทำอย่างไร

          - กรณีสิทธิหลักครูเอกชน  สิทธิรอง อปทจะใช้สิทธิอปท. ได้หรือไม่

          - การเก็บค่าบริการในการลงทะเบียนจ่ายตรง จากผู้ใช้สิทธิ อปท. สามารถทำได้หรือไม่ เพราะสิทธิกรมบัญชีกลาง สามารถเก็บได้

          - เสนอให้ สปสช. ดำเนินการ ปชส. เชิงรุก แก่ อปท. ในการลงทะเบียนจ่ายตรง ด้วย เพราะ รพ ประสบปัญหา การแห่เข้ามาขอลงทะเบียน

          - เสนอให้การปรับรอบสิทธิทุกกองทุนพร้อมๆกัน

ทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าในการดำเนินงาน NCH และระบบจ่ายตรง อปท. ของ สปสช. เขต 12 สงขลา  ในช่วงเริ่มต้นนโยบาย  ซึ่งจากนี้ทางเขตยังมีการดำเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง  และจะรายงานให้ทราบถึงความก้าวหน้าของและปัญหาที่พบเป็นระยะต่อไป

 
 
กลับ