รวมพลังภาคีเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคตะวันตก


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5  ราชบุรี (สปสช.เขต 5 ราชบุรี)ร่วมกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนทั้ง 8 จังหวัดและเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ โดยมีนายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 5 ราชบุรี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งนายอุทัย  หมั่นเทียนติพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในเวทีนี้ด้วย  กลุ่มเป้าหมายมีกลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคตะวันตก   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนทั้ง 8 จังหวัดและตัวแทนเครือข่าย 9 ด้าน ในเขต 5 ราชบุรี กว่า 50 คน   ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2556       ณ ห้องประชุม คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ ผู้อำนวยการฯ  กล่าวว่า  สปสช. เขต 5 ราชบุรี ได้สนับสนุนภาคประชาชนในกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้มีส่วนร่วมในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ได้ร่วมเป็นตัวแทนคณะกรรมการในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งระยะเริ่มแรกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 8 จังหวัด  เครือข่าย 9 ด้าน องค์ชุมชน  องค์กรประชาชน องค์การพัฒนาเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงาน มีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิประชาชน รวมทั้งร่วมกันสร้างกลไกในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาของประชาชน อีกยังทั้งประสานงานทำความเข้าใจ แก้ไขปัญหาหรือส่งต่อปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่จะได้รับ

นายอุทัย  หมั่นเทียนติพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  กล่าวเสริมในเวทีว่า การร่วมเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพของเครือข่ายประชาชนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ เสนอแนะแนวทางในการร่วมบริหารจัดการ ทั้งในทางด้านสิทธิประโยชน์ การร่วมกันพัฒนาร่วมกันให้มากขึ้น ไปสู่ทุกระดับเครือข่าย ทุกระดับพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัดที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรีรับผิดชอบ

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติวิทยากรโดย รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ/รอง ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ มาบรรยาย เรื่อง 10 ปี งานหลักประกันสุขภาพ : จุดเด่นโอกาสปรับปรุง ต่อจากนั้นมีเวทีเสวนา เรื่อง เจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ คือใคร : จังหวะก้าวอย่างที่ท้าทาย  ดำเนินรายการโดย นายสุนทร สุริโย ตัวแทนศูนย์ประสานงานฯ จ.กาญจนบุรี  ผู้ร่วมรายการได้แก่

นายนิมิตร  เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตัวแทนประชาชน)  กล่าวเสริมในเวทีว่า อยากจะให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้ขับเคลื่อนต่อไป พวกเราจะได้รวมทีมที่ได้ท้าทายในเวทีว่า เราจะรวม “ตีน” กันหรือไม่ ซึ่งตีนในที่นี้หมายถึง ต้องร่วมกันออกเดินรณรงค์เรียกร้องหรือเดินท้าวออกชี้แจงประชาชน เพื่อต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพ ในการร่วมกันเป็นเจ้าของหลักประกันสุขภาพ

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้สะท้อนมุมมองของแพทย์ ว่าอย่างไรต้องไปด้วยกันระหว่างแพทย์ผู้ให้บริการ กับประชาชนผู้รับบริการ หากแต่ละฝ่าย หรือเพียงคนแค่คนเดียว หรือสองคน ควรมีมติร่วมกัน ในการสร้างภาคีเครือข่าย ตั้งต้น จากครู ก แล้วขยายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ขับเคลื่อนร่วมกัน

นางเบญจา ช้างแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฯ  รพ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้นำเสนองานเครือข่ายคนพิการ ที่รวมคนพิการให้ลุกขึ้นมาจัดกิจกรรมดูแลคนพิการด้วยกัน จัดตั้งชมรมใจสู่ใจ ไปพร้อมๆกับการดูแลด้วยมิตรภาพบำบัดของกลุ่มผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถทำฝ่ายเดียวได้ แรงสำคัญนั้นมาจากการร่วมเป็นเจ้าของของเครือข่ายประชาชน

นางสาวบุญยืน  ศิริธรรม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดความเป็นมาระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงอย่างด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของ เจ้าภาพระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน ในการปกป้องสิทธิ  มิใช่แค่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบริหาร หรือมาจัดการเพียงฝ่ายเดียว อยากเห็นทิศทางการทำงานเดินไปร่วมกัน ร่วมเข้ามาบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ  ในพื้นที่ระหว่างศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกับเครือข่ายประชาชนด้านต่างๆในพื้นที่

 

 
 
กลับ