อบจ.ตราด จับมือ สปสช. เขต ๖ ระยอง จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ


อบจ.ตราด จับมือ สปสช. เขต ๖ ระยอง จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟูจังหวัดตราด

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์จังหวัดตราด โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และนายแพทย์วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการ สปสช. เขต ๖ ระยอง ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลง             การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดตราด                   ณ ห้องประชุมทีเคพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตราด ภายในงานได้รับเกียรติจากนายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ องค์กรคนพิการ ผู้สูงอายุ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

          นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด กล่าวว่า “อบจ.เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพนี้จะช่วยดูแล และทำให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถดำรงชีวิต                         ได้อย่างมีความสุข ซึ่งในปี ๒๕๕๖ อบจ.ได้จัดสรรงบ ๑.๘ ล้านบาท เพื่อจัดตั้งกองทุนฯ ดังกล่าว และ สปสช. เขต ๖ ระยอง สมทบอีก ๑.๘ ล้านบาท เท่ากับจำนวน ที่ อบจ.จัดสรร รวมเป็นงบในการบริหารจัดการ ๓.๖ ล้านบาท และคาดว่าในอนาคตจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก เพื่อสามารถบริหารจัดการ            ในการดูแล คนพิการ ผู้สูงอายุ ได้อย่างดีขึ้น และต่อเนื่อง”

 

นายแพทย์วิบูลย์ สุพุทธิธาดา ผอ. สปสช. เขต ๖ ระยอง กล่าวว่า “เพื่อให้การบริการสุขภาพครอบคลุมและทั่วถึง ที่สำคัญเป็นการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานได้ประกาศให้มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดขึ้น เพื่อดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ โดย อบจ. สนับสนุนงบประมาณในสัดส่วนที่เท่ากับที่ สปสช. สนับสนุนหรือมากกว่า โดยให้อำนาจในการบริหารจัดการเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการกองทุนฯ มีนายก อบจ.เป็นประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งงบประมาณ             จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพเป็นงบประมาณที่ให้บริหารจัดการในระดับพื้นที่ เป็นการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายอยู่ ๓ กลุ่มได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ”

 

ด้าน นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและต้องขอขอบคุณนายก อบจ.ตราด สปสช. เขต ๖ ระยอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์จังหวัดตราดขึ้น เพราะกองทุนนี้จะช่วยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม                 ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตั้งแต่การจัดหากายอุปกรณ์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ของคนพิการ การปรับสภาพที่พักอาศัย เช่น ทางลาด ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความพิการต่อความเจ็บป่วย ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดบริการเชิงรุกแก่หน่วยบริการ ปฐมภูมิ และองค์กรคนพิการในพื้นที่เพื่อกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

 

ทั้งนี้ในพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัดภาคตะวันออก มี อบจ. เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพแล้วจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ อบจ.ชลบุรี ด้วยงบประมาณรวม ๑๐ ล้านบาท และ อบจ.สมุทรปราการ งบประมาณรวม ๑๓ ล้านบาท ในส่วนจังหวัดที่ยังไม่เข้าร่วมดำเนินการ จะประสานเพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมครบทุกจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความพิการจากโรคแทรกซ้อนและความพิการที่เกิดจากความชราของผู้สูงอายุจะลดลง ประชาชนเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ด้วยบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง         และเป็นธรรม

 

*********************************

 

 
 
กลับ