ป.ป.ช.จับมือกรมที่ดิน สปส. สปสช. เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐร่วมกัน


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สำนักงานป.ป.ช. กับกรมที่ดิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์(Smart Card) ของระบบทะเบียนราษฎร์ สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของประชาชน เฉพาะรายที่สำนักงานป.ป.ช.มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โดยมีนายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสปส. และนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. ลงนาม ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของการใช้ประโยชน์ด้านฐานข้อมูลร่วมกันของภาครัฐ อันจะนำไปสู่การบูรณาการทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 
 
กลับ