คกก.คัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่นลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์บริการที่ผ่านรอบแรก


คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการที่ผ่านรอบแรกทั่วประเทศ

คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2555 นำทีมโดย แพทย์หญิงเรณู  ศรีสมิต และคณะ พร้อมด้วยนายแพทย์จักรกริช  โง้วศิริ  ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 5 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฯ ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  เพื่อคัดเลือกเป็นศูนย์ฯ ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2555  เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2556  ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดให้มีการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรีชมอนด์ กรุงเทพมหานคร โดยให้ศูนย์บริการในหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพทั่วประเทศ ส่งเข้าประกวดนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และประเภทโรงพยาบาลชุมชน พิจารณาคัดเลือก ศูนย์บริการฯ ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละประเภท เกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ    โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน 5   ข้อได้แก่    1. สถานที่ตั้งของศูนย์บริการฯสามารถเข้ารับบริการได้สะดวก  2. ผู้บริหารและทีมให้ความสำคัญ เช่น มีนโยบายอย่างไร วางแนวทางหรือระบบงานอย่างไร เป็นต้น 3. มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  มี Flow การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ม.41 , ม.18(4) การบันทึกจัดเก็บและรายงานข้อมูลให้กับผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร 4. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของภาคประชาชนหรือภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างไร และ5. มีการนำข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการมาแก้ไขและปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างไร

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้รับคัดเลือกเข้ารอบแรกหนึ่งใน 12 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ส่งเข้าประกวดประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และ ตามกรอบของกระทรวงสาธารณสุข  303 เตียง เปิดบริการในปัจจุบัน 247 เตียง เป้าหมายในการตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิ สร้างมาตรฐาน คือความมั่นใจสู่ประชาชน จุดเริ่มต้นด้านการพัฒนาอันดับแรกคือ ด้านกายภาพและการดำเนินการแก้ปัญหา ต้องมุ่งเน้นในการจัดการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วนำไปสู่การปรับระบบงาน การรับข้อมูลร้องเรียน เน้นเชิงรุกควบคู่กับเชิงรับ นำเรื่องที่ถูกร้องนำไปวิเคราะห์ พัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อมาปรับปรุงระบบการทำงานของโรงพยาบาล ด้านการพัฒนาเชิงรุก เน้นการคุ้มครองสิทธิ ทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจะเป็นทางโทรศัพท์และการบอกเล่าโดยตรงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรอนาน และพฤติกรรมการให้บริการ ถ้าเป็นผู้ป่วยในจะเป็นเรื่องการรับยา การวางแผนแก้ปัญหาระยะยาว คือ ถ้าเกิดปัญหารอนานให้เพิ่มแพทย์ช่วงนั้นๆ โดยประสานกับองค์กรแพทย์และเสริมแพทย์ในกรณีที่เกิดเหตุเร่งด่วน

หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ดูในภาพรวมของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ว่าสถานที่ตั้งผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่ ป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางหรือสถานที่เป็นสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด รวมถึง Flow การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ม.41,ม.18(4) มีการบันทึก จัดเก็บและรายงานข้อมูลให้กับผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับวันที่ 3 เมษายน 2556 ทางคณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จ.นครปฐม ซึ่งได้รับคัดเลือกผ่านรอบแรกหนึ่งใน 11 แห่งทั่วประเทศ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน นำทีมโดย นายแพทย์ปัญญา กีรติหัตถยากร 

 
 
กลับ