ประกาศผลคัดเลือกรองเลขาธิการ สปสช. ย้ำดำเนินการโปร่งใสทุกขั้นตอน


              นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสปสช. ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว 2 ตำแหน่ง ได้แก่นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และนายแพทย์อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธิ์

สำหรับประวัติของนายแพทย์สัมฤทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine จาก University of London เคยดำรงตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษของสปสช. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) มีประสบการณ์ด้านการบริหารระบบสาธารณสุข มีความเข้าใจในระบบประกันสุขภาพเป็นอย่างดี มีความชำนาญด้านภาษาที่สามารถใช้ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศและมีความชำนาญในการทำวิจัยโดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก

ส่วนนายแพทย์อรรถสิทธิ์ มีประสบการณ์ทั้งด้านสาธารณสุข นโยบายระหว่างประเทศและการเมืองในประเทศ โดยเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ทำงานในชนบทมากว่า 10 ปี อดีตเลขาธิการองค์การรัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary Organization: AIPO) และอดีตรองประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถหลากหลายในการบริหารด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมประสานกับสภา ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

 “ปัจจุบันภาระงานของสปสช. มีมากขึ้น ทั้งงานประจำและงานใหม่ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การบูรณาการสามกองทุนด้านเจ็บป่วยฉุกเฉิน เอดส์ ไต รวมถึงการให้การรักษาโรคมะเร็งในอนาคต การจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาระบบเบิกจ่ายกลาง อีกทั้งความตื่นตัวของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวทีโลกมีสูงมากปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านหลักประกันสุขภาพให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ขณะเดียวกัน สปสช.กำลังเร่งเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีความก้าวหน้าด้านระบบประกันสุขภาพมากกว่าเรา เช่น ประเทศญี่ปุ่น

ดังนั้นการมีผู้บริหารจากภายนอกที่มีประสบการณ์และมุมมองอื่นๆ มาเพิ่ม จะทำให้การทำงานของสปสช. บรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นนพ.วินัย กล่าว

 

///////////////////////4 มีนาคม 2556

 
 
กลับ