สปสช.เขต 10 อุบลฯ ขยายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ


            สปสช.เขต 10 อุบลฯ ขยายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ 16 มค.2556 นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ได้ไปเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  โดยนายแสวงวิทย์ ลาลุน ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขยายศูนย์ออกมายังตำบลปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ โรงพยาบาลขุขันธ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือคัน อบต.ปรือใหญ่ และประชาชนพื้นที่เป็นอย่างดี  โดยศูนย์ได้ตั้งอยู่บ้านที่ 1  ม. 5 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ประธานศูนย์คือ นางวันเพ็ญ แผ่นเงิน ศูนย์ประสานงานฯนี้มีคือ และในพิธีเปิดศูนย์ฯนี้ ชาวบ้านตำบลปรือใหญ่ ได้แสดงประเพณีรำแม่มด หรือเรือมมะม๊วด ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมดั่งเดิมของคนในพื้นที่ชายแดนติดเขมรและส่วย ซึ่งได้นำมาประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยโดยใช้ท่ารำและเสียงดนตรีประกอบในการออกกำลังกาย

และในช่วงบ่ายนพ.เรืองศิลป์ ผอ.สปสช.ยังได้เดินทางไปเปิดศูนย์หลักประกันสุขภาพประชาชนบ้านเสียวตะวันออก ตำบลเสียว อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยจุดเด่นของศูนย์นี้ นางพั่ว สมภาวะ ประธานศูนย์ เป็นผู้นำอสม.จึงมีการนำ อสม.มาร่วมเป็นกรรมการ และยังมีผู้นำท้องถิ่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านมาเป็นกรรมการ เป็นการทำงานร่วมกันในพื้นที่ได้อย่างดี

 

         

 

 

 

 
 
กลับ