สปสช.เขต 4 สระบุรีระดม รพ.แม่ข่ายศักยภาพสูง ขยายเครือข่ายศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเครือข่าย 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน


สปสช.เขต 4 สระบุรีระดม รพ.แม่ข่ายศักยภาพสูง

ขยายเครือข่ายศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเครือข่าย 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน

 

สปสช.เขต 4 สระบุรี จับมือ รพ.ตติยภูมิเฉพาะด้านและรพ.แม่ข่ายเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง  ขยายเครือข่ายศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายระบบส่งต่อ  มุ่งให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว  รวมถึงระบบการดูแลผู้ป่วยรับกลับให้มีระบบดูแลอย่างต่อเนื่อง  สร้างความเชื่อมั่นแก่ระบบบริการใกล้บ้านใกล้ใจ

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับ รพ.พระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมบูรณาการ Service Plan เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข  กับแผนยุทธศาสตร์ที่ 5  ของพื้นที่เขตสุขภาพ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อพัฒนาระบบบริการตติยภูมิ, จิตเวช, งานเภสัชกรรมและระบบส่งต่อ หน่วยบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน    สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมี นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นประธานเปิดและชี้แจงแผนปฎิบัติการของยุทธศาสตร์เขตสุขภาพฯ และ นพ.สุรชัย  โชคครรชิตชัย รอง ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา นำเสนอ Service Plan ระบบบริการตติยภูมิเฉพาะด้านเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เขตสุขภาพฯ  มีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมจาก รพ.เฉพาะด้าน รพศ. รพท. สถาบันโรคทรวงอก รพ.ธรรมศาสตร์ฯ  รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  รพ.มะเร็งลพบุรี   ซึ่งอยู่ในพื้นที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี เข้าร่วมกว่า 100 คน

          นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต 4 สระบุรี (อปสข.) ได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณปี 2556 เพื่อพัฒนาระบบบริการตติยภูมิ ได้แก่ ระบบการดูแลทารกแรกเกิด, หัวใจและหลอดเลือด, โรคมะเร็ง, ฉุกเฉิน และหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน , การดูแลผู้ป่วยจิตเวช, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ระบบส่งต่อ-รับกลับและระบบบริการเภสัชกรรม  โดยจัดให้มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่ง สปสช.เขต 4 สระบุรีได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาหน่วยบริการระดับ รพท.  ให้มีศักยภาพเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมี รพ.แม่ข่ายในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาหน่วยบริการที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้เกิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลดความแออัดใน รพ.ใหญ่

ทั้งนี้เป็นการบูรณาการแผนเชื่อมโยงการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ตั้งแต่บริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ จนถึงระดับ รพ.ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ตติยภูมิ)  ตลอดจนมุ่งให้เกิดการพัฒนาระบบส่งต่อและระบบส่งกลับอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องถึงชุมชน

.......................15 มค.56/สุนันท์  ภูธร/ข่าว/080-2125034.......................................

 

 
 
กลับ