เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สู่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตตรวจราชการที่ 5


     เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน   ความดันโลหิตสูง  สู่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  เขตตรวจราชการที่ 5 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นตัวแทนดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายการส่ง ต่อผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง  สู่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  เขตตรวจราชการที่ 5  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุริยะ วงศ์คาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5  มาเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) และระบบการส่งต่อผู้ป่วยสู่เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่  มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมประกอบด้วยตัวแทนจาก สสจ./ รพศ./ รพท./  รพช./ สสอ.   และ  รพ.สต. ของหน่วยบริการทั้ง 8 จังหวัด ที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรีรับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน  ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2556  ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

นายแพทย์สุริยะ วงศ์คาเทพ  กล่าวในที่ประชุมว่า ปัจจุบันโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ   โรคเบาหวาน รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูง   ซึ่งเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่สำคัญของคนไทยในปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่งของความแออัดในสถานบริการทุกระดับ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อที่จะลดความแออัดของผู้ป่วยที่มารับการบริการในหน่วยบริการทั่วประเทศ  โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขชุมชนเขตเมืองมาช่วยทำหน้าที่แทน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. ให้สามารถบริการได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับการส่งกลับผู้ป่วยรับการรักษาในชุมชน ผลลัพธ์ของการส่งกลับผู้ป่วย เพื่อการดูแลใกล้บ้านใกล้ใจที่คาดหวังคือ ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับเบาหวาน/ความดันโลหิตได้ดีกว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ดูแลใกล้ชิด มีความสนิทสนมเป็นกันเอง และติดตามได้ผลมากกว่า  ทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น กินยาน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่ายน้อยลง เพราะไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เมื่อคนไข้ลดลงก็มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการรักษาเฉพาะด้านให้เต็มศักยภาพต่อไป

นายแพทย์จักรกริช  โง้วศิริ  ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 5  ราชบุรี  กล่าวว่า การลดความแออัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   ในสถานบริการขนาดใหญ่ ให้กระจายกลับสู่ชุมชน โดยการจัดสร้างเครือข่ายและพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงจากโรงพยาบาล สู่เครือข่ายบริการปฐมภูมิ ในระดับ รพ.สต. และ ศสม.  โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานคือการสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายให้แก่ประชาชน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และการจัดเวทีดังกล่าวทำให้ครือข่ายบริการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนารูปแบบเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงสู่เครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีแนวทางการปฏิบัติชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

 

 

 
 
กลับ