สปสช.เขต 10 อุบล ร่วมกับ สสจ.อุบล จัด ชี้แจงงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556


สปสช.เขต 10 อุบล ร่วมกับ สสจ.อุบล จัด ชี้แจงงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมลายทอง  จ.อุบลราชธานี นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี และ พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก รอง ผอ. สปสช.  นำคณะเจ้าหน้าที่สปสช.  ไปชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานในปี 2556  การจัดประชุมชี้แจงครั้งนี้  นพ.สุรพล ลอยหา นพ.สสจ.อุบลฯได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดงาน  เพื่อชี้แจงแนวทางและบทบาทภารกิจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อหน่วยบริการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดสรร หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นำไปสู่การบริหารรายรับของหน่วยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยดำเนินงานตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องและประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมกัน  โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีหน่วยบริการที่สนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 600 คน

นอกจากนี้ นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร รอง นพ.สสจ.อุบลฯ ได้ขี้นเวทีชี้แจวพร้อมกับ พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโอ รองผอ.สปสช.เขต 10 ร่วมทำความเข้าใจ ในนโยบายปี 2556  ภาพรวมการบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว ต่อหน่วยบริการและสาขาจังหวัด ในด้านรายละเอียดของแต่ละกองทุนจะมีเจ้าหน้าที่สปสช.เขต รับผิดชอบชี้แจงในแต่ละกองทุน อาทิ การจัดสรรเงินงบเหมาจ่ายรายหัว, การบริหารเงินค่าบริการผู้ป่วยใน, การบริหารงบ OP/PP Individual Data, การบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ, การบริหารค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์, การบริหารงบบริการแพทย์แผนไทย, กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน, งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ, การบริหารงบกองทุนไต, การบริหารกองทุนโรคเรื้อรัง/เอดส์/วัณโรค เป็นต้น

 

 

 
 
กลับ