สปสช.เขต 10 อุบล พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษากองทุนสุขภาพท้องถิ่น 5 จว.


 

 

 

 สปสช.เขต 10 อุบล พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษากองทุนสุขภาพท้องถิ่น 5 จว.

 

            เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555  ณ.โรงแรมอารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจเขตราชการฯ13 ได้เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้ นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผอ.สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  ได้จัดขึ้นเพื่อ 1.พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษากรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯใจ 5 จว. 2.เพื่อกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานและค้นหานวัตกรรมเด่นในกองทุนฯ 3.เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการการดำเนินงานของกองทุนฯ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน    การประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก สสอ. 5 จว. อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร  ทุกคนได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนากองทุนฯให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

จากการสรุปของที่ประชุมทางสปสช.ควรจะมีขอเสนอให้ออกคู่มือประเมินติดตามการทำงานงานของกองทุนฯอย่างชัดเจน  และนอกจากนี้ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ยังได้กล่าวว่า สาธารณสุขอำเภอ ควรเป็นผู้จัดการการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระดับอำเภอ หรือเรียกง่ายๆว่า “นักจัดการสุขภาพระดับอำเภอ” (DPPM;District Prevention and Promotion Manager)  ซึ่งทางเขตฯ10 จะได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงการนี้ต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติตจาก นพ.สุรพร ลอยหา .สสจ.อุบลราชธานี  นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ สสจ.อำนาจเจริญ และนายสามัคคี เดชกล้า ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ด้วย

          และในการประชุมวันแรกยังได้รับเกียรติจากผศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาให้ความรู้เรื่องมะเร็งตับและท่อน้ำดี “โครงการลดป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(วาระคนอีสาน)” ซึ่ง พบมากในคนภาคอีสาน  จึงต้องมีการรณรงค์ให้อีสานเลิกกินปลาดิบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
กลับ