บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง


เขต ๖ ระยอง

โทร.๐-๓๘๘๖-๔๓๑๓-๙ ต่อ ๕๔๙๓ โทรสาร.๐-๓๘๘๖-๔๓๒๐

ฉบับที่ ๑๙/๕๕  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕

บรรยายให้ความรู้เรื่อง  “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ โรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายแพทย์กรรชิต คุณาวุฒิ ผู้อำนวยการ                   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ             ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของโรงพยาบาลมาบตาพุด                  จังหวัดระยอง ณ โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น              ๑๘๙ คน

 

เนื่องจาก สปสช. เขต ๖ ระยอง จัดให้มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ                        “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรุ่นใหม่                  ปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบกับโรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ได้จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี ๒๕๕๕ สปสช. เขต ๖ ระยอง เล็งเห็นว่า             การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับบุคลากรกลุ่มนี้                          มีความสำคัญ จึงได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ในการบรรยาย              ให้ความรู้เรื่อง ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการ สปสช. เขต ๖ ระยอง           เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อภาพรวมระบบสุขภาพของประเทศไทย ความเป็นมาของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ การมีส่วนร่วม การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับบุคลากร            ด้านสาธารณสุขรุ่นใหม่ จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน ระบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้และผู้รับบริการต่อไป

 

 

*********************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
กลับ