สปสช.เขต 4 สระบุรีรวมพลภาคีเครือข่ายรับนโยบายรัฐฯ สร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เขตสุขภาพภาคกลาง 8 จังหวัด


สปสช.เขต 4 สระบุรีรวมพลภาคีเครือข่ายรับนโยบายรัฐฯ

สร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เขตสุขภาพภาคกลาง 8 จังหวัด

 

บอร์ด สปสช.เขต 4 สระบุรีเสนอหารือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สู่เขตบริการสุขภาพภาคกลาง 8 จังหวัด รับนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพที่ว่า เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ มุ่งสู่การจัดการและบริหารงบประมาณในระบบสุขภาพ ตามบริบทของพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพและความเป็นธรรม  สู่การทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น

นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า ตามมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ (อปสข.)  เขต ๔ สระบุรี ซึ่งมี นพ.ชูวิทย์  ลิขิตยิ่งวรา อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธาน อปสข. นั้น จากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ทำหน้าที่ประสานเพื่อให้เกิดกระบวนการในการทำงานจนได้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ รวมทั้งแผนงานโครงการต่างๆ ที่จะให้เกิดการจัดบริการและการบริหารงบประมาณในระบบสุขภาพที่เรียกว่าเขตสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลด้านสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพระดับเครือข่าย ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างระบบสุขภาพที่เรียกว่าเขตสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายบริการภายใต้หลักการ เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ ครอบคลุมสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ สปสช.เขต 4 สระบุรี ซึ่งการจัดทำวิสัยทัศน์ฯในครั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน  จว. ภาคกลางตอนบนได้แก่นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๑  อ่างทอง สิงห์บุรี และลพบุรี อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต๒และนครนายกอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต   ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน สื่อมวลชน นักประชาสัมพันธ์  อสม. และ อปท.

ซึ่งเมื่อวันที่ 22 พค.55 ที่ผ่านมา ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา สปสช.เขต 4 สระบุรีได้เป็นผู้ประสานหลักในการดำเนินการจัดให้มีการประชุมหารือเพื่อให้เกิดการตั้งต้นในการสร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เขตสุขภาพภาคกลาง 8 จังหวัด โดยมี ดร.วัลยาภรณ์  ทังสุภูติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน strategic management เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องคำว่าวิสัยทัศน์และการสร้างวิสัยทัศน์ตลอดจนความสำคัญของการจัดทำวิสัยทัศน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทน สสจ. หน่วยบริการ ภาคประชาชน อสม. อปท. สื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ กว่า 40 คน โดยยึดคำหลักๆ 3 คำ ได้แก่ ประชาชน, สุขภาพ, ดีขึ้น

ทั้งนี้ผลจากการประชุมหารือเพื่อตั้งต้นการทำวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เขตสุขภาพภาคกลาง 8 จังหวัดนั้น จะได้นำมาสู่การประชุมหารือเพื่อสร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในวันที่ 20 มิ.ย.2555 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการดำเนินงานเขตสุขภาพ โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติกลุ่มเป้าหมายสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่ http://saraburi.nhso.go.th/meeting/regis.php

เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการได้รับบริการสุขภาพ ความเป็นธรรมในการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ ตลอดจนคุณภาพที่ดีของบริการที่จะทำให้เกิดกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของระบบ   เป็นที่ยอมรับว่าการบริหารจัดการในพื้นที่สามารถนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของประชาชนในพื้นที่ได้ดีกว่าส่วนกลางอันจะนำไปสู่การเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยมีท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นผู้ร่วมดูแลระบบ นพ.ชลอ กล่าว

 

.......................30 พค.55/สุนันท์  ภูธร/ข่าว/080-2125034.......................................

 

 
 
กลับ