สปสช. เขต 5 ราชบุรี ตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการค่าบริการสาธารณสุข


สปสช. เขต 5 ราชบุรี  ตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการค่าบริการสาธารณสุข

สำนักงานหลักปะกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี (สปสช. เขต 5 ราชบุรี)  จัดดำเนินตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (Medical Record Audit) ระดับเขต ปี 2555  โดยดำเนินการตรวจสอบเวชระเบียนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่สุ่มจากข้อมูลของหน่วยบริการ ส่งผ่านโปรแกรม e-Claim   ปีงบประมาณ  2554 จำนวน 1,506 ราย ระหว่างวันที่  1- 4 พฤษภาคม 2555     แม่กลองมารีน่า รีสอร์ท ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี  การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วง  ช่วงแรกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ใช้เวลาในการอบรม     1 วัน  ส่วนช่วงที่สองเป็นกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนแบบรวมศูนย์ จำนวน 3 วัน  โดยมี นพ.อนุสรณ์  ศิริโชติ รองผู้อำนวยการ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  เป็นประธานและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมชัย  อรุณรุวิวัฒน์ รพ.พหลพลพยุหเสนา และ                    คุณภัทรา  อเนกวิทยากิจ สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก -  ผู้ป่วยใน และขั้นตอนแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน จากเจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี

การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนเพื่อเป็นการทบทวนกระบวนการที่ใช้ในการดูแลผู้รับบริการ การตรวจสอบการชดเชยประเภทต่างๆ เพื่อความถูกต้อง โดยคัดเลือกแพทย์  พยาบาล ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก   และผู้ป่วยใน  ที่มีประสบการณ์และทักษะในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลระดับเขต ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของหน่วยบริการ

นพ.อนุสรณ์  ศิริโชติ  พูดถึงการตรวจสอบเวชระเบียน เป็นการกระตุ้นให้หน่วยบริการมีการพัฒนาด้านการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการและการบันทึก เวชระเบียนผู้ป่วยในได้ถูกต้องและ ครบถ้วนรวมทั้งเป็นการจ่ายชดเชยจากกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต ปี 2555 ตามระบบ DRG อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรมกับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกแห่ง

 

 
 
กลับ