สปสช.เขต 2 พิษณุโลก เดินหน้าประชาสัมพันธ์ “เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต” รักษาได้ทุกโรงพยาบาล


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE  REGION  2  PHITSANULOK

118 อาคารที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก ชั้น 4 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์ 0 5524 5111 โทรสาร 0 5524 7111 สายด่วน สปสช.1330  www.nhso.go.th/phitsanulok

 

 สปสช.เขต 2 พิษณุโลก เดินหน้าประชาสัมพันธ์ “เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต” รักษาได้ทุกโรงพยาบาล

 

วันที่ 3 เมษายน 2555 นายแพทย์ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  เขต 2 พิษณุโลก ได้มีการชี้แจงนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินของการบรูณาการ 3 กองทุนสุขภาพ แก่คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 2 พิษณุโลก ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 2 พิษณุโลก โดยระบุว่า รัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุขในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงบูรณาการด้านการใช้สิทธิรักษาในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมกันใน 3 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง 2) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และ 3) กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ภายใต้แนวคิด เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”          เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา เมื่อประชาชนที่อยู่ภายใต้หลักประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถไปรับบริการทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุด ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ก็จะได้รับบริการตรวจรักษาทันที  โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ก็จะไม่ถูกถามสิทธิ ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า ทาง สปสช. จะเป็นหน่วยงานกลางในการจ่ายเงินให้แก่สถานพยาบาลไปก่อน แล้วจึงเรียกเก็บกับกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิอยู่ในภายหลัง ซึ่งหากประชาชนสงสัยติดต่อได้ที่ สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669, สายด่วน สปสช. 1330

          ด้าน นายสันติ กรุสวนสมบัติ ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 2 พิษณุโลก กล่าวว่า นโยบายดังกล่าว สปสช.ควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานพยาบาลและประชาชนทั่วไป ทั้งเรื่องระบบบริหารจัดการ การชดเชยค่ารักษาพยาบาล ความหมายของคำว่า เจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ โรงพยาบาลต่างๆ อาจเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของคำว่า เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตัวอย่างของการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สามารถเข้ารับบริการได้ และหมายเลขติดต่อสอบถาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง

          ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 2 พิษณุโลก ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 17  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. แกนนำภาคประชาชน มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งการประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา กรรมการหลายภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินของการบรูณาการ 3 กองทุนสุขภาพ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อไปด้วย.   

 

   งานประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก

4 เมษายน 2555

 

 
 
กลับ