สสจ.ปทุมธานีวอนผู้มีสิทธิบัตรทองรีบลงทะเบียนใกล้บ้าน


สสจ.ปทุมธานีวอนผู้มีสิทธิบัตรทองรีบลงทะเบียนใกล้บ้าน

                  

สสจ.ปทุมธานีเกรงประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรักษาพยาบาล ย้ำให้ประชาชน ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี ลงทะเบียนสิทธิบัตรทองได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน เหตุศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองหลวงยกเลิกเป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

                        นพ.ณรงค์  ตั้งตรงไพโรจน์  นายแพทย์สาธารณสุขจงหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง ในพื้นที่หมู่ 4 ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีจำนวนประชากรผู้มีสิทธิบัตรทองจำนวน 370 ราย  ซึ่งเดิมได้ลงทะเบียนบัตรทองไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองหลวง(ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดกล้าชอุ่ม) ปัจจุบันศูนย์ฯดังกล่าวได้ปิดการดำเนินงานลงเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554  ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพได้รับบริการที่สะดวก และมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโปรดไปลงทะเบียนสิทธิได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวง หมู่ 7 ซึ่งเป็นพื้นที่จัดบริการและรับลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง ตั้งแต่หมู่ที่ 1-7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

                        นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรีกล่าวว่า ปัจจุบัน สปสช.ได้พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยกำหนดให้มีโรงพยาบาลแม่ข่าย ที่ทำหน้าที่สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประกอบด้วยแพทย์ที่ตรวจรักษา นักกายภาพบำบัด และเภสัชกร เพื่อให้บริการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันฯ สามารถไปรับยาได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งปัจจุบันยังได้เร่งให้มีการให้บริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทย ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน และดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ทั้งนี้หากผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคยากเกินขีดความสามารถของ รพ.สต.ใกล้บ้าน ก็จะมีระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลขั้นสูงต่อไป (โรงพยาบาลแม่ข่าย)  ฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง ที่สำคัญหน้าที่ของประชาชนผู้มีสิทธิคือการไปลงทะเบียนสิทธิ เพื่อให้สะดวกในการเข้ารับบริการสาธารณสุขต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช.1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

........................24 กพ. 55/สุนันท์  ภูธร/ข่าว/080-2125034.......................................

 

 
 
กลับ