8 หน่วยงาน ร่วมลงนามร่วมพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพนำร่องในสารคาม


 

8 หน่วยงาน ร่วมลงนามร่วมพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพนำร่องในสารคาม

 

          8 หน่วยงาน ร่วมลงนามความตกลงพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการใน 4 พื้นที่  หวังเห็นการพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการกองทุนที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ หวังให้เกิดการขยายผลในอนาคต       

 

          วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2555  ที่โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการใน 4 พื้นที่นำร่องจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลกุดปลาดุก องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น โดยมี นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 เป็นพยานในการลงนาม

 

นายแพทย์พิเชฏฐ   ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดและมหาสารคาม) โดย สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ให้การสนับสนุน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบและกลไกระบบบริหารจัดการกองทุนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ให้ได้รูปแบบแนวทางการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การขยายผล และผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนโยบายในระดับชุมชนและระดับชาติต่อไป

                  

นายแพทย์พิเชฏฐ   กล่าวว่า สปสช. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดกระบวนการพัฒนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทัศนะที่มีต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น รวมถึงการทบทวนผลการดำเนินงาน และสังเคราะห์บทเรียนและประสบการณ์จากผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของพื้นที่นำร่อง ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน ระดับปฏิบัติงานและระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

///////////////

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สุพรรณี  ซีแลนเดอร์ 090 197 5208 e-mail: supannee.s@nhso.go.th

 

 
 
กลับ