รมว.สธ. มอบรางวัลในงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์


รมว.สธ. มอบรางวัลในงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์

พร้อมมอบนโยบายปฐมภูมิเขตเมือง  ในงานมหกรรม ก้าวที่ 9 นครชัยบุรินทร์

 

รมว.สาธารณสุข มอบรางวัลในงานมหกรรมหลักประกันสุขภาพสู่ชุมชนประชาชนเขตนครชัยบุรินทร์ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการจัดบริการปฐมเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล และก้าวไปสู่การพึ่งตนเองของประชาชน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ที่โรงแรมสีมาธานี นายนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัลให้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดีเด่น ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น และเครือข่ายมิตรภาพบำบัดดีเด่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา ร่วมกับสำนักตรวจราชการสาธารณสุขเขต 14 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

นายวิทยากล่าวว่า จากสภาพปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ  ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการ จัดตั้ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) จำนวน 215 แห่ง เพื่อให้ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองได้ตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วๆไป หากป่วยหนักหรือฉุกเฉินจะส่งรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ ระบบนี้ประชาชนจะได้รับบริการสะดวก เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยกำหนดให้โรงพยาบาลศูนย์จัดตั้ง ศสม. 3 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไปจัดตั้ง 2 แห่ง  และ 1 แห่งจะดูแลประชากรประมาณ 30,000 คน  โดย มีงบประมาณสนับสนุนให้ แห่งละ 1 ล้านบาท

นายวิทยากล่าต่อว่า “สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งถือว่าเป็นเหมือนทับหน้าของกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการระดับปฐมภูมิที่ได้มาตรฐาน ใกล้บ้านใกล้ใจ จึงได้มีนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ (รพ.สต.) จำนวน 1000 แห่ง ทั่วประเทศ ไปพร้อมๆกับพัฒนา ศสม. โดยเป้าหมายสุดท้ายที่อยากเห็น คือ ทำให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้  เมื่อป่วยเล็กน้อยช่วยเหลือกันเอง มียาจำเป็นใกล้มือ เมื่อป่วยมากพึ่งพา รพ.สต. เมื่อป่วยหนัก รพช. /รพท. /รพศ. ยินดีรับต่อ และส่งต่อดุจญาติมิตร  เมื่อกลับบ้านเข้าสู่สังคมปกติ ได้รับการดูแลต่อเนื่อง”

นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จึงได้กำหนดตัวชี้วัดที่เน้นบริการเชิงรุก โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่  กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ  โรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ให้มีการส่งกลับจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่มาที่ รพ.สต.เพิ่มขึ้นก็จะช่วยลดความแออัดของ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้

ในโอกาสเดียวกันนี้ รมว.สธ.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองหัวทะเล เพื่อเยี่ยมชมระบบการดูแลเบาหวานความดันโลหิตสูง   บริการตรวจตาต้อกระจก ตรวจจอประสาทตา การคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงการดูแลผู้สูงอายุ ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยกับโรงพยาบาลแม่ข่าย

 

นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ในเขตพื้นที่  4 จังหวัด นครชัยบุรินทร์ ซึ่งสปสช.เขต 9 รับผิดชอบได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับงานปฐมภูมิเขตเมืองไร้ความแออัดมานานแล้ว โดยศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองหัวทะเลเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แยกระบบบริหารจัดการออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และเป็นแม่ข่ายที่สนับสนุนศูนย์แพทย์ชุมชนในเครือข่ายบริการในลักษณะ NODE ให้บริการประชาชนในเขตเมืองในหลายรูปแบบที่ช่วยลดความแออัดจากโรงพยาบาลใหญ่

ตัวอย่างรูปแบบบริการที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือหัวทะเลให้บริการได้แก่ ระบบการฝากครรภ์คุณภาพ กายภาพบำบัดเชิงรุก การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ เป็น

 
 
กลับ