บริการข้อมูล, คำแนะนำ และค้นหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ
บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
โปรแกรมออนไลน์สำหรับหน่วยบริการ

*สอบถามเรื่องหลักประกันสุขภาพ  กรุณาติดต่อ 1330  สอบถามข้อมูลเว็บไซต์ (สปสช.) กรุณาติดต่อ 02-141-4200 (เวลาราชการ) หรือ E-mail: ithelpdesk@nhso.go.th

 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
สำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เขต 9 นครราชสีมา เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฏร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 13 กรุงเทพมหานคร
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ข้อมูลสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ(สช.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)